Nyhetsarkiv

2020.12.31

Kunskapsläget talar för D-vitamintillskott vid covid-19

Coronapanemin har pågått i nio månader och det har presenteras ömsom tröstlösa, ömsom optimistiska scenarier, ofta från samma källa, nämligen Folkhälsomyndigheten.

2020.12.30

Tjock- och ändtarmscancer - om forskning och livskvalitet

Eva Angenete är professor i kirurgi och arbetar med just tjock- och ändtarmscancer. Hon jobbar för att människor inte bara ska bli botade, utan också bli botade till ett bra liv.

2020.12.27

Riktade åtgärder förebygger cancer inom högriskfamiljer

Vissa familjer har större risk att insjukna i cancer än andra. Det kan bero på medfödda genetiska anlag som ger ökad cancerrisk. Om sjukvården kan hitta dessa anlag, finns också möjlighet att hantera den ärftliga risken genom att familjemedlemmar får komma på regelbundna kontroller eller genomgå förebyggande operationer.

2020.12.21

Fler fall av cancer i Värmland

Antalet cancerfall i Värmland ökar. Och nu när fler människor i pandemitider, enligt Nätverket mot cancer, drar sig för att söka vård riskerar också fler att bli allvarligt sjuka.

2020.12.16

Underlag för nationell generell patientinformation till Min vårdplan

Regionala cancercentrum i samverkan arbetar tillsammans med professioner inom cancervården för att ta fram nationell patientinformation till Min vårdplan

2020.12.16

Ny studie om strålbehandling vid ändtarmscancer

Alla tillstånd är färdiga. Ansökan om forskningsstöd är inskickad till Cancerfonden. Alexander Valdman och hans kolleger vid Karolinska universitetssjukhuset väntar på att få starta sin forskning: en svensk nationell studie om strålbehandling vid ändtarmscancer, som även kallas rektalcancer.

2020.12.14

Fem miljoner till forskning om tidig upptäckt av cancer

Att upptäcka cancer i ett tidigt skede är viktigt för patientens chanser att överleva sjukdomen.

2020.12.14

Vården ur befolkningens perspektiv

Vi har undersökt hur befolkningen i Sverige anser att hälso- och sjukvården fungerar och jämfört med svaren från befolkningen i tio andra länder. Syftet med undersökningen är att identifiera förbättringsområden i svensk hälso- och sjukvård ur befolkningens och patienternas perspektiv.

2020.12.10

Miljonanslag ska ge ny metod att diagnosticera och behandla inflammatorisk tarmsjukdom

Hallå där… Alexandra Teleki, forskare i läkemedelsformulering, som erhåller 2 miljoner euro av European Research Council för att utveckla en ny metod att diagnosticera och behandla inflammatoriska tarmsjukdomar hos barn.

2020.12.09

Västra Götalandsregionen tar första steget mot tarmcancerscreening

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen har beslutat att regionen ska ta ett första steg mot införandet av tarmcancerscreening, genom att ansluta regionen till ett gemensamt nationellt samordningskansli.

2020.12.09

Ny grundläggande kunskap om tarmkanalens ”hjärna”

Forskare vid Karolinska Institutet har lyckats kartlägga vilka slags nervceller som ingår i mag-tarmkanalens nervsystem hos möss.

2020.12.08

Osund livsstil bakom många cancerfall

Tre av tio cancerfall orsakas av undvikbara faktorer, som övervikt eller alkohol. En ny kartläggning visar att en stor andel av alla cancerfall går att förebygga.

2020.12.02

Så ska andra hälsoproblem minskas vid cancerbehandling

Cancerbehandlingar leder ofta till fysisk inaktivitet och en frekvent stillasittande livsstil. Det ökar risken för andra hälsoproblem.

2020.11.28

Förbättra den skånska stomivården

Region Skånes rekommendationslista för stomipatienter är för begränsad jämfört med vad som gäller i övriga landet, menar ILCO Skåne.

2020.11.28

Miljarder till standardiserade vårdförlopp (SVF)

Men vad får vi för pengarna? SVF infördes 2015 och regeringen har totalt satsat 2,5 miljarder för att korta vårdköerna, göra cancervården mer jämlik och patienterna nöjda.

2020.11.26

Ny bakterie upptäckt – kan ligga bakom vanlig magsjukdom

Ett forskarteam vid Göteborgs universitet har upptäckt en koppling mellan bakterien Brachyspira och personer som lider av IBS. Fyndet överraskar läkarna och väcker hopp inför framtiden.

2020.11.18

Region Uppsala inför screening för tarmcancer

Region Uppsala kommer att införa screening för tarmcancer, enligt rekommendation från Regionalt Cancercentrum och Socialstyrelsen. Beslutet togs vid dagens möte med sjukhusstyrelsen, och berör samtliga länsbor mellan 60 och 74 år.

2020.11.18

Utvärdering av reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) får i uppdrag att utvärdera reformen om övergången från vårdbidrag och handikappersättning till omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

2020.11.16

Webbinarium: Cancerrehabilitering – mer snack än verkstad?

Cancerrehabilitering ingår en som viktig del i behandlingen under hela sjukdomsförloppet.

2020.11.16

Tidig behandling för att ge patienter med IBD ett bättre liv

Mycket tyder på att inflammationen i mag-tarmkanalen uppstår flera år innan människor får besvär av IBD och att de redan då behöver starta en förebyggande behandling för att hålla sjukdomen tillbaka.

2020.11.13

Ökat stöd till apotek i glesbygd

Statens stärker sin hjälpande hand till mindre apotek i glesbygd genom nya och mer generösa regler för bidrag. Reformen är ett led i arbetet att säkra läkemedelsförsörjningen i hela landet.

2020.11.12

Sikta mot stjärnorna - att bygga framtidens cancervård

Dagens Medicin Agenda arrangerade tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset ett webbinariet den 9 november.

2020.11.12

Sanktioner mot vårdcentraler i Västra Götalandsregionen

Regionen har beslutat om ekonomiska sanktioner för de 14 vårdcentraler som enligt en granskning systematiskt avvikit från riktlinjer för diagnosregistrering.

2020.11.11

Täckningsgraden ökade till 99 procent när medicinska sekreterare tog över rapporteringen

Vid kirurgkliniken på Centrallasarettet i Växjö har medicinska sekreterare tagit över ansvaret för rapportering till samtliga kvalitetsregister inom urologi i Kronoberg. Vinsterna är många.

2020.11.10

Att hitta lycka mitt i sorgen

Välkommen till inspirerande föreläsning med Stina Hägglund, bloggaren och inspiratören. Det är en digital föreläsning den 12 november 19-20. Anmäl dig redan nu

2020.11.05

”Vi vill delta i utvecklingen mot god och nära vård”

Ordförandena för flera patientorganisationer ser allvarligt på hur regioner och myndigheter väljer sina egna patientrepresentanter.

2020.11.03

SKR ville inte ha tillbaka krav på läkarintyg

SKR, Sveriges kommuner och regioner, avrådde Försäkringskassan från att återinföra kravet på läkarintyg. Det bekräftar SKR för Dagens Medicin

2020.10.29

Dags att precisionsmedicin blir verklighet

När det första cancerläkemedlet nu tagits in i läkemedelsförmånen för behandling av patienter med en särskild genförändring, istället för en organbaserad cancersjukdom, har vi tagit ett litet steg på vägen till att verkligen implementera precisionsmedicin.

2020.10.23

Unik databas med biomarkörer kan ge ny kunskap om tjock- och ändtarmscancer

En databas med närmare 1 000 biomarkörer för diagnos av tjock- och ändtarmscancer, läkemedelsbehandling och sjukdomsprognos.

2020.10.20

Ny upphandling av stomi-produkter

Västra Götalandsregionen (VGR) har genomfört en upphandling av stomiprodukter. Det finns drygt 6000 patienter som berörs av upphandlingen varav närmare 2800 kommer att behöva byta hjälpmedel.

2020.10.20

Förbättrad överlevnad för cancerpatienter i Norden

En serie artiklar från 2010 jämförde trender i canceröverlevnad mellan de nordiska länderna 1964–2003 [1]. Det fanns både likheter och skillnader i överlevnad, men med klart sämre utfall för patienter i Danmark.

2020.10.19

Utredare: "Lärosätena är dåliga på att sprida kunskapen om resultaten"

DEBATT. Det bedrivs mycket viktig verksamhet vid lärosätena, men det är ytterst oklart hur resultaten av verksamheten implementeras hos näringsliv och offentlig sektor.

2020.10.16

Granskade vårdcentraler följer inte riktlinjer

Av 30 granskade vårdcentraler i Västra Götalandsregionen har 21 inte följt regionens riktlinjer för diagnostisering.

2020.10.15

Höga förväntningar på precisionsmedicinen – ett bättre liv för patienten och lägre kostnader för sjukvården

Genomic medicine Sweden, GMS, ordnade tillsammans med Nätverket mot cancer och Riksförbundet Sällsynta diagnoser den 9 oktober ett webbinarium kring precisionsmedicin.

2020.10.13

IBS är en folksjukdom med många behandlings­verktyg

Runt fyra procent av befolkningen söker sjukvård för IBS-problem. Gränsen för en folksjukdom går redan vid en procent. – IBS är en superfolksjukdom, säger gastro­enterologen Perjohan Lindfors.

2020.10.12

Tarmprov på hudcell kan avslöja hur magen och hjärnan pratar

Hudceller och hjärnceller liknar varandra. Örebroforskaren Julia Rode ska använda prover från tarmen och applicera på hudceller för att förstå kopplingen mellan hjärna och mage.

2020.10.07

Debatt: Oförskämt att be patienter ringa andra sjukhus för vård

I Region Jämtland Härjedalen pågår sedan en tid tillbaka en omorganisation som i stort sett går ut på att dra ned på vårdpersonalen.

2020.10.06

Bajs till snitt-bebisar tycks variera tarmfloran

I en mindre studie sågs att tarmfloran hos bebisar som förlösts med kejsarsnitt verkar kunna normaliseras då de fick dricka en gnutta av moderns avföring utspädd i bröstmjölk.

2020.10.06

Funktionella buksmärtor hos barn – handläggning på en vårdcentral

Anamnes och »patientpedagogiska« delar kan förbättras

2020.10.03

När uppnår vi egentligen flockimmunitet?

Tillräckligt många måste ha immunitet mot coronaviruset SARS-CoV-2 för att vi ska kunna få stopp på den pågående pandemin. Det verkar de flesta eniga om. Men hur uppnås så kallad flockimmunitet bäst?

2020.10.01

Uppskjuten cancervård

"Alla Sveriges regioner måste samverka för att så snart som möjligt komma ikapp med utredning och behandling av cancerfall i befolkningen som misstänks ännu var oupptäckta. Det är också viktigt att ni alla som blir kallade till screening nyttjar denna rättighet till tidig upptäckt eller att ni är friska."

2020.09.30

Cancerpatienter låses fast i sjukskrivning

Att behålla ett systemfel som låser cancerpatienter i sjukskrivning är till skada för både individen och samhället, skriver flera debattörer.

2020.09.30

Debatt: Varför tycker inte Centerpartiet att medicinsk kvalitet är lika viktig i glesbygd?

Centerpartiet med Anders W Jonsson och Magnus Svensson i spetsen föreslår att den fasta läkaren inte behöver vara specialist i allmänmedicin, att det inte heller behövs allmänläkarkompetens på varje hälsocentral.

2020.09.28

Färre upptäckte cancerfall under pandemin

Covid-19-pandemin har orsakat att färre människor än vanligt har diagnostiserats med cancer under första halvåret 2020. Det visar en ny rapport från RCC i samverkan. Jämfört med hur många som insjuknade i cancer förra året riskerar var åttonde cancerfall att vara oupptäckt under mars – augusti 2020.

2020.09.28

Immunologisk orsak till svår covid-19 identifierad

Mer än 10 procent av unga och tidigare friska personer som utvecklar allvarlig covid-19 har felriktade antikroppar som attackerar det egna immunsystemet, och ytterligare 3,5 procent har en specifik genetisk mutation

2020.09.25

Regeringen vill avskaffa vetorätt vid organdonation

Anhörigveto tas bort och möjlighet till organbevarande behandling ökar. Det är innehållet i ett lagförslag som regeringen nu lämnat till Lagrådet. Donationsutredningen och utredare Sten Heckscher la fram sitt betänkande förra året. Nu har regeringen tagit fram ett lagförslag som skickats till Lagrådet på remiss innan det läggs fram i riksdagen.

2020.09.20

100 miljoner till stärkt cancervård

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att cancervården stärks genom en ökning med 100 miljoner kronor per år 2021–2023. Regeringens satsning för att stärka cancervården uppgår därmed till 600 miljoner kronor per år 2021–2023. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna

2020.09.14

Ändtarmscancer: Risk för lokalt recidiv är beroende av resektionsmarginal

Rektalcancer är en sjukdom där behandlingsresultaten förbättrats kraftigt de senaste decennierna. Behandling för ändtarmscancer sker med antingen endast kirurgi eller kirurgi i kombination med onkologisk neoadjuvant behandling

2020.09.09

Ge oss patienter tillgång till våra egna data

För oss är det oklart om den forskning som Centrum för hälsodata stöder faktiskt är baserad på patienters verkliga behov, skriver debattörer från Forum spetspatient.

2020.09.09

Nya undersökningsmetoder av urinblåsecancer förbättrar behandlingen

En ny radiologisk undersökning med PET/CT upptäcker spridning av aggressiv urinblåsecancer bättre än en vanlig röntgenutredning. Undersökningen ger dessutom bättre information om prognos och gör det lättare för vården att välja behandling för den enskilde patienten

2020.09.08

Forskare: Problem blanda patienter med olika typer av finansiering

Perituskliniken är en murbräcka för privat finansierad cancervård – något som urholkar den offentliga vården. Det anser John Lapidus, forskare i ekonomisk historia, vid Handelshögskolan i Göteborg

2020.09.07

Patientföreträdare varnar för ökad vårdskuld

Utebliven rehabilitering och inställda uppföljningar kommer att öka på den vårdskuld som uppstått under pandemin, varnar patientorganisationerna. De efterlyser en nationell samordning för att möta det ökade behovet av vård och rehabilitering.

2020.09.06

Blindtarmsoperation i barndomen kopplat till senare psykisk sjukdom

Egenreferat. Kopplingen mellan förhöjda serumnivåer av proinflammatoriska markörer och psykisk sjukdom, framför allt depression och andra humörstörningar, är sedan tidigare känd.

2020.09.03

Försäkringskassan ska analysera hur covid-19 påverkar sjukförsäkringen

Utbrottet av covid-19 har medfört att en stor mängd planerade besök och operationer inom hälso- och sjukvården har behövt ställas in vilket innebär att det finns ett uppdämt vårdbehov som kommer behöva omhändertas framöver. Regeringen ger nu FK i uppdrag att analysera hur det inverkar på sjukförsäkringen .

2020.08.31

Folkhälsodalen, Sveriges nya sjukvårdspolitiska arena

Sveriges nya sjukvårdspolitiska arena. Ett två dagar digifysiskt forum där politiker, patienter, beslutsfattare och profession diskuterar utmaningar och genererar idéer för en svensk sjukvård tillbaka i världsklass. 31 aug-1 sept.

2020.08.31

Regeringen skriver i ett pressmeddelande vilka som får vaccin först

Regeringen höll under måndagen en presskonferens, informerade om vaccinläget och de grupper som ska prioriteras vid en kommande vaccinering. Det är en stor framgång att det redan finns både avtal och vaccinationsplaner, framhöll socialminister Lena Hallengren (S).

2020.08.27

Antal patienter i standardiserade vårdförlopp (SVF)

Här kan du se hur många personer som utreds inom SVF. Graferna visar tre perspektiv på statistiken: Hur många totalt som utreds inom SVF, hur många av de som insjuknar i cancer som utreds inom ett SVF och hur många av de som utreds inom SVF som startar en cancerbehandling.

2020.08.24

Små partiklar i blodet avslöjar cancer i tidigt skede

Via små partiklar i blodet kan celler kommunicera med varandra på avstånd – både i friskt tillstånd och vid sjukdom. De kallas extracellulära vesiklar och partiklar, EVP – och forskning. Målet för forskning vid Linköoings universitet är att kunna använda dem som diagnosverktyg för att upptäcka cancer i ett tidigt skede.

2020.08.21

Försämrad rehabilitering för sju av tio patienter.

Sju av tio patienter med långvariga folksjukdomar har fått mindre rehabilitering under coronapandemin och varannan uppger att deras hälsa har försämrats.

2020.08.20

Ny förordning ska hjälpa patienter som inte kunnat besöka tandvården till följd av covid-19

Regeringen har beslutat att patienter som inte kunnat gå till tandläkaren under coronapandemin ska kompenseras genom en anpassning av det statliga tandvårdsstödet. Dessa patienter får en ny ersättningsperiod som börjar den 1 september 2020, och som är lika lång som den tid man gått miste om.

2020.08.19

Regeringen vill stoppa gräddfil för privat sjukvårdsförsäkrade

I utredningens uppdrag ingår också att lämna lagförslag som begränsar regionernas möjlighet att köpa in vård från företag som samtidigt ger försäkringspatienter företräde.

2020.08.18

Antibiotika kopplat till ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom

Antibiotikakonsumtion, särskilt bredspektrum-antibiotika, kan vara associerat med en ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och dess undergrupper ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

2020.08.17

Regeringen tillsätter delegation för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

För att korta väntetiderna i hälso- och sjukvården tillsätter regeringen en kommitté i form av en nationell delegation. Delegationen utgår från januariavtalets punkt om en generalplan för kortare köer. Delegationens uppdrag är en central del i regeringens arbete för att ge bättre förutsättningar för en bra vård som ges i tid, i hela landet.

2020.08.14

Högre kvalitet uppnås inte genom fler inspektioner

Ju längre bort man är ifrån kärnverksamheten desto mindre verkar man förstå hur kvalitet egentligen skapas, skriver forskaren Henrik Eriksson. Publicerad i Debatt på Dagens medicin. 2020-08-14 07:00 Skriven av: Henrik Eriksson (bild), filosofie doktor, biträdande professor, Chalmers Tekniska Högskola

2020.08.12

Ersta sjukhus har ett IBD-centrum

Ersta sjukhus har som ett av få sjukhus i Sverige ett IBD-centrum, där man specialiserar sig på inflammatoriska tarmsjukdomar. Ersta IBD-Centrum leds av gastroenterolog Erik Florwald och kirurgen Mattias Soop (bild). Mattias berättar här om hur teamet jobbar och hur man kan få hjälp.

2020.08.07

Varför har du riktat in din forskning på tarmcancer?

Tarmcancer är en mycket vanlig cancerform som drabbar nästan 7 000 personer i Sverige årligen och tyvärr fortfarande har en hög dödlighet. Detta är ett område där det verkligen går att göra nytta för patienterna.

2020.08.06

Risken för tarmcancer hos individer med celiaki

Primär tarmcancer är en heterogen grupp av cancer som historiskt sett har varit svår att upptäcka, ofta med försenad diagnostik, vilket kan påverka prognosen. Det finns få högkvalitativa studier av tunntarmscancer, vilket gör det svårt att bedöma risk eller vägleda behandling.

2020.08.02

Fasta läkare kan säkra en bättre vård

Kontakt med otaliga läkare och patienter som hamnar mellan stolarna är vardag i Sverige, inte minst för långtidssjuka i covid-19. Detta hade sett helt annorlunda ut om alla hade haft en fast läkare, skriver Magnus Isacson och Andreas Thörneby, Svensk förening för allmänmedicin.

2020.07.29

Förbättrat kunskapsläge kring merkostnadsersättning

Konsumentverket får i uppdrag att bistå Försäkringskassans arbete med att bedöma merkostnader för personer med funktionsnedsättning. Detta genom att dela med sig av kunskap kring vad som anses utgöra normala levnadskostnader.

2020.07.29

Nya ledtrådar till koppling mellan tarmflora och diabetes

Den individuella mixen av mikroorganismer i tarmen, tarmmikrobiotan, ger viktiga ledtrådar till hur en framtida eventuell diabetes typ 2 kan förutses, förebyggas och behandlas skriver Dagens Medicin 29/7 genom Nina Hedlund

2020.07.23

Opinionsundersökning om medicinsk forskning

En ny Sifo-undersökning visar att 83 procent anser att det är viktigt att Sverige är en världsledande nation när det gäller medicinsk forskning.

2020.07.22

Forskare skapar AI-baserat piller för att exakt diagnostisera mag-tarmcancer

Forskaren Khan Wahid har erhållit $ 250 000 från de federala New Frontiers in Research Fund för att skapa en ny kapsel med stor storlek som använder konstgjord intelligens (AI) -aktiverad avkänning för att diagnostisera mag-tarmcancer och mag-tarmblödningar tidigare och mer exakt än vad som för närvarande är möjligt.

2020.07.21

Lite information vid covid-19

Då det inte händer så mycket inom vårt förbund under sommaren och ännu mindre i år med pandemin covid-19 vill vi tipsa om att hålla koll på vårt Nyhetsarkiv till höger på startsidan under Senaste nytt. Vi bevakar varje dag pressen och lägger ut intressant information till er läsare.

2020.07.21

Vården behöver inga fler riktlinjer och ramverk

Om alla ska vänta på riktlinjer och uppdrag uppifrån uppstår den situation vi nu bevittnar, skriver Lars Jacobsson, professor emeritus, Umeå i Dagens Medicin Debatt.

2020.07.15

Vem har ansvar för hur journalgranskning får göras?

Enhetliga riktlinjer för journalgranskning bör utformas för att säkerställa att patientintegriteten värnas likadant i alla regioner, skriver flera debattörer

2020.07.14

Fler styr och räknar - färre vårdar patienter

Under de senaste åren har antalet sjuksköterskor och andra ur Vårdförbundets medlemsgrupper minskat i flera landsting och regioner, visar Vårdfokus granskning. Samtidigt har höga chefer, handläggare och administratörer ökat med 36 procent.

2020.07.08

Varför försvann Socialstyrelsens analys

Varför försvann plötsligt Socialstyrelsens analys av smittrisken mellan närstående och personer i riskgrupp och vad hände med rekommendationen om att närstående borde avstå att förvärvsarbeta om det inte kunde ske utan risk för smitta? På vilka grunder har besluten om smittskyddspenning och smittbärarpenning tagits?

2020.07.07

Statens investeringar i medicinsk forskning minskar

En ny lägesrapport från Stiftelsen Forska!Sverige visar att statens finansiering av medicinsk forskning minskade under år 2019, jämfört med föregående år. Samtidigt visar en färsk Sifo-undersökning att allmänheten vill att regeringen satsar mer på medicinsk forskning. Stödet för detta har ökat ytterligare under coronapandemin

2020.07.07

Så ska Sverige dra lärdom av pandemin

Snart är det ett halvår sedan regeringen klassade det nya coronaviruset som en samhällsfarlig sjukdom. Sedan dess har världen förändrats. Vårt svenska samhälle har prövats på ett sätt ingen av oss kunnat förutse.

2020.07.02

Precisionsmedicin införs i hälso- och sjukvården

Vinnova satsar ytterligare 36 miljoner på den nationella kraftsamlingen Genomic Medicine Sweden (GMS) som möjliggör en mer individanpassad vård.

2020.06.23

Kampen mot cancer - av Mediaplanet

"Jag har lärt mig att leva med min stomipåse". En av ILCO:s medlemmar har intervjuats av Mediaplanet i "Kampen mot cancer"

2020.06.16

Styra mot horisonten

Att vård ska ges efter behov återspeglas inte tydligt i den politiska styrningen och vid beslut om fördelningen av resurser mellan olika sjukdomsgrupper. Kunskapen om behoven och hur väl de tillgodoses behöver förbättras. Även den nationella statistiken och uppföljningen behöver tydligare belysa principen om vård efter behov.

2020.06.11

Cancervärldens bortglömda sjukdom

Cancer i urinblåsan är lika vanligt som malignt melanom. Men de senaste tre decennierna har dödligheten varit oförändrat hög och behandlingen är densamma sedan 70-talet. Ändå går bara en ytterst liten del av forskningsanslagen till urinblåsecancer. Genom ett unikt samarbete vill man nu ta ny vetenskap om sjukdomen vidare till ­klinik.

2020.06.09

Risken för kolorektalcancer efter DT-verifierad akut divertikulit

Egenreferat. Eftersom DT-diagnostik vid akut divertikulit har ansetts tillförlitlig har poliklinisk kolonutredning, med koloskopi alternativt DT-kolon och rektoskopi, efter DT-verifierad akut divertikulit ifrågasatts.

2020.06.08

Det handlar om unga patienter på väg ut i livet

Att stora delar av den benigna tarmkirurgin har satts på paus riskerar bli ett hårt slag mot patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, som redan före pandemin fick vänta länge på behandling.

2020.06.02

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och risk för tunntarmscancer – svensk-dansk kohortstudie

I en dansk-svensk populationsbaserad kohortstudie av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) mellan åren 1969-2017 och deras matchade kontroller från, fann Ola Olén, Jonas F Ludvigsson och kollegor att IBD-patienter hade en ökad risk för tunntarmscancer.

2020.06.02

Lovande för immunterapi i första linjen mot tarmcancer

Initial behandling med immuncheckpointhämmaren pembrolizumab bromsade förloppet för en liten undergrupp av spridd kolorektal cancer, jämfört med konventionell cytostatikabehandling. Det visar en ny studie som presenteras på årets virtuella Asco-möte skriver Dagens medicin 2020-05-29.

2020.05.29

Cancervärldens bortglömda sjukdom

Cancer i urinblåsan är lika vanligt som malignt melanom. Men de senaste tre decennierna har dödligheten varit oförändrat hög och behandlingen är densamma sedan 70-talet. Ändå går bara en ytterst liten del av forskningsanslagen till urinblåsecancer. Genom ett unikt samarbete vill man nu ta ny vetenskap om sjukdomen vidare till ­klinik.

2020.05.28

Patientrapport 2019 från Kolorektalcancerregistret

Svenska Kolorektalcancerregistret omfattar patienter i alla åldrar och ska innehålla alla diagnostiserade fall av ändtarmscancer från 1995 och framåt, samt av tjocktarmscancer från 2007 och framåt. Tumörer som upptäcks vid obduktion ingår inte.

2020.05.26

Fyra av tio vuxna i världen har funktionell mag-tarmsjukdom

Fyra av tio vuxna i världen har funktionell mag-tarmsjukdom, med varierande svårighetsgrad. Det framgår av en studie på drygt 73 000 personer i 33 länder, där forskare vid Göteborgs universitet nu är med och presenterar resultaten.

2020.05.26

Musik i operationssalen tycks vara mest positivt för kirurgers jobb

Många kirurger gillar att lyssna på musik när de opererar. Men när det gäller effekter på hur de utför sitt jobb har forskning gett delvis motstridiga resultat. Vissa studier har pekat mot att musik i operationssalen kan minska såväl stress hos operationspersonal som oro hos patienter som ska opereras.

2020.05.25

D-vitamin kan skydda mot svår infektion vid covid-19

Hög ålder förklarar inte alla fall och är ju svårt att åtgärda. Åldrandet är kopplat till många fysiologiska mekanismer, och de som har relevans vid covid-19 bör återspeglas i rapporteringen även hos andra riskgrupper.

2020.05.10

Region Stockholm återupptar cancerscreening

I mitten av mars pausade Region Stockholm all cancerscreening med anledning av coronaepidemin. Nu ska verksamheten återupptas.

2020.05.07

Patienter vid Ersta sjukhus Gastroenhet nöjda med digital specialistvård

Den pilotstudie för digital specialistvård som Ersta sjukhus Gastroenhet startade i mars har nu utvärderats med mycket goda resultat för såväl patienter som vårdpersonal. Patienter mellan 19 och 83 år har hittills använt lösningen.

2020.05.04

Samverkan LIF och patientorganisationer

Stramare och tydligare regler för läkemedelsföretagens samverkan med patientorganisationer och patienter. LIF har uppdaterat den del av Läkemedelsbranschens etiska regelverk, LER, som styr läkemedelsföretagens samverkan med patientorganisationer och patienter.

2020.04.20

TLV har beslutat om policy för patientmedverkan

TLV har tagit ytterligare ett steg i att utveckla patientmedverkan genom att ta fram en policy. Policyn tydliggör myndighetens ställningstaganden kring patientmedverkan och blir ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet.

2020.04.16

Kraftens hus – en läkande plats för cancerberörda

Kraftens hus i Borås startade 2018 och är ett treårigt pilotprojekt, designad för att ge socialt, emotionellt och praktiskt stöd till cancerberörda.

2020.04.15

Stomi problematisk för boende i glesbygd

Många patienter får gå onödigt länge med stomi, alltså en påse på magen för avföring, efter en tarmoperation. Särskilt stora besvär av sin stomi upplever personer som har långt till sjukhuset. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet. 30 mars, 2020 Artikel från Umeå universitet Ämne: Hälsa & medicin, Samhälle & kultur

2020.03.01

Färre bråck med nät i bukhålan efter stomi

Det är vanligt att patienter som får stomier ihopsydda senare drabbas av bråck. I en studie i Lancet var bråcken färre när ett biologiskt nät opererades in när stomin slöts.

Sidan redigerades senast: 2021-01-18