Var finns vi representerade?

Att samarbeta med andra är viktigt. Då blir man starkare i sitt budskap. Att samarbete med organisationer som arbetar mot liknande mål som vi har, känns meningsfullt. Vi är stolta över att på olika sätt samarbeta med Funktionsrätt Sverige, Nätverket mot Cancer, Folkhälsodalen och andra. ILCO-förbundet är också en av Cancerfondens 28 huvudmän.

Cancerfonden

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre personer i Sverige ska drabbas av cancer och fler ska överleva. I sin strävan efter detta mål arbetar Cancerfonden med påverkansarbete, forskningsfinansiering och med att sprida kunskap.

Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen.

Nätverket mot Cancer

Nätverket mot cancer är en organisation med flera cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på nationell nivå, som arbetar för visionen ett samhälle fritt från cancer. Ett samhälle där alla erbjuds samma möjlighet till prevention, diagnosticering, behandling, vård och omsorg, rehabilitering, palliativ vård och social trygghet.

Regionala cancercentrum, RCC

Regionala cancercentrum samarbetar på nationell nivå för att tillsammans med regionerna skapa en mer jämlik cancervård i hela landet. Det finns sex cancercentum i Sverige, Mellansverige - Norr - Stockholm Gotland - Syd - Sydöst och Väst. Samverkansgruppen är rådgivande instans i cancerfrågor till SKR, Socialstyrelsen och Socialdepartementet.

SWIBREG

ILCO finns representerade i det nationella kvalitetsregistret (Swedish Inflammatory Bowel Disease Registry) SWIBREG. Syftet med SWIBREG är att förbättra vården av- och öka kunskapen om inflammatorisk tarmsjukdom.

TLV

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) är en statlig myndighet som beslutar om vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskyddet. Myndigheten bedriver också tillsyn, samt beslutar vilken tandvård som ska omfattas av högkostnadsskyddet i det statliga tandvårdsstödet.

Internationellt

Här kan du läsa om vårt samarbete med de nordiska stomiföreningarna. Vi har även ett internationellt samarbete inom stomiorganisationerna i Europa.

Andra länkar av intresse

Här nedan har vi samlat ytterligare länkar som kan vara av intresse.

Sidan redigerades senast: 2022-01-28