Säkerställ tillgången till stomisjuksköterskor

ILCO skriver i debatt på Dagens Medicin om behovet av att säkerställa tillgången på stomisjuksköterskor och stomiprodukter. Läs vår artikel här.

Vi på ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet har den senaste tiden ofta fått höra från våra medlemmar om kraftigt försämrad tillgång till stomisjuksköterskor i många regioner. Vi har också fått signaler om att utbudet av stomiprodukter inom läkemedelsförmånen kontinuerligt minskar i regionerna av besparingsskäl.

Det har också blivit betydligt svårare för medlemmarna att få det material de behöver förskrivet, liksom att få pröva ut nya produkter för bättre anpassning till den enskildes situation. ILCO ser med stor oro på denna utveckling, både ur våra medlemmars perspektiv men även ur ett samhällsperspektiv.

Avgörande för att den som är stomiopererad ska kunna leva ett normalt och aktivt liv är möjligheterna att dels vid behov kunna få hjälp av en sjuksköterska med fördjupad kompetens kring stomivård och personcentrerat omhändertagande, dels kunna få förskrivning av stomimaterial som är individuellt anpassat till den egna unika situationen. Finns detta stöd tillgängligt så kan i regel den som är ung med stomi gå i skolan på samma villkor som andra, den som är i yrkesverksam ålder förvärvsarbeta utan hinder och den som är äldre leva ett fullgott pensionärsliv.

Individanpassat stöd till stomiopererade är således en lönsam investering som ger en uppenbar win-win-effekt både för både den enskilde som får ökad livskvalitet och för samhället som får fler ”produktiva” invånare som kan bidra till skatteintäkterna, eller på annat sätt. Om stöd och hjälpmedel däremot skärs ner, ökar i stället risken för social isolering, sjukskrivningar och psykisk eller annan ohälsa hos stomiopererade, något som kan leda till stora vårdbehov. Här blir således alla förlorare. 

ILCO vill mot bakgrund av detta yrka på att varje enskild region snarast tar fram planer för kompetensförsörjningen när det gäller stomisjuksköterskor, som matchar de reella behoven hos invånarna inom respektive region, i närtid och på längre sikt. ILCO yrkar också på att stomihjälpmedel ska förskrivas av samtliga regioner via det nationella systemet som regleras av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). På så vis kan vi stärka förutsättningarna för en jämlik tillgång på både sjuksköterskor med spetskompetens och individanpassade stomihjälpmedel i hela Sverige.

Dessa yrkanden är enligt ILCO helt i linje med Nationellt vårdprogram för bäckencancerrehabilitering, som finns sedan några år tillbaka och där en reviderad version kommer att antas under hösten 2023. Vårdprogrammet för bäckencancerrehabilitering ger, utifrån den mest aktuella kunskapen och forskningen på området, god vägledning till regionerna om hur rehabiliteringen för patienter med cancer i organ i lilla bäckenet bör organiseras för bästa patient- och samhällsnytta. 

Charlotte Bygdemo Toytziaridis, ordförande för ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet

Länk till debattartikeln i Dagens Medicin.

Sidan redigerades senast: 2023-11-16