Funktionsrätt

Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen.

Funktionsrätt Sverige logga

Nedanstående text är hämtat från Funktionsrätt Sveriges hemsida.

I Funktionsrättskonventionen tydliggörs vilket ansvar som staten har inom en rad olika samhällsområden, för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor.

Samlad kraft
Vi, Funktionsrätt Sverige, är ett stort antal funktionsrättsförbund som slutit oss samman för att agera med samlad kraft.

Politisk

Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor.

Kompetens

Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vi använder kompetensen till att konstruktivt medverka till samhällsförbättringar.

Oberoende

Vi styrs inte av något annat än vår vision om ett samhälle för alla. Vårt oberoende ger oss trovärdighet och en unik samhällsroll att fylla som inte kan göras av andra samhällsaktörer.

Medborgarrätt

Vi har ett mandat från Förenta Nationerna att bevaka att en stor del av befolkningen – flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning – tillerkänns sina mänskliga rättigheter, sin funktionsrätt, fullt ut.

ILCO-förbundet är en av de 46 medlemsorganisationerna i Funktionsrätt Sverige. ILCO har också medlemskap i de flesta av Funktionsrätts regionföreningar.

Läs mer om Funktionsrätt Sverige på deras hemsida.

Vi kommer att presentera ett urval av intressanta webbinarier, skrifter m.m. men är du intresserad så finns det mycket mer att läsa på deras hemsida.

Funktionsrätt arbetar just nu med valfrågor, kampanjveckor och webbinarier med fokus på höstens val. Här kan du läsa lite grann om detta arbete, samt få reda på vart du kan lära dig mer om Funktionsrätts valarbete!

I skrivande stund är vårt valarbete i full gång och hittills har vi hunnit ta fram fördjupande rapporter om våra fem påverkansmål samt genomföra partisamtal med samtliga riksdagspartier. Läs mer om våra fem påverkansmål och ta del av de fördjupande rapporterna här.

Politikersamtal

Under mars och april har Funktionsrätt arbetat med partisamtal, med målet att ha samtal med samtliga partiledare för de åtta riksdagspartierna. Sammanfattningsvis genomfördes samtal med följande politiker:

Märsta Stenevi (Mp)
Jimmie Åkesson (Sd)
Nooshi Dadgostar (V)
Elisabeth Svantesson (M)
Jacob Forssmed (Kd)
Lena Hallengren (S)
Anders W Jonsson (C)
Bengt Eliasson (L)

Vi är mycket glada och nöjda över genomförandet och över Gabriella Ahlströms fina insats som moderator. Partisamtalen finns att se här och på sidan finns även kortare referat från samtalen. Inom kort kommer samtliga filmer också att finnas med långsam textning, tack vare bidrag från Afasiförbundet och Myndigheten för tillgängliga medier.

 

Partienkät

Just nu skickar Funktionsrätt även ut en 25-frågig enkät till partierna, vars resultat bland annat kommer att ligga till grund för Funktionsrätts valkompass.

 

Kampanjveckor

Funktionsrätt kommer också att anordna fyra kampanjfråga, med en valfråga per vecka, under maj, juni och augusti. Varje kampanjvecka inleds med en debattartikel i rikspress och under veckan lanseras sedan en kortfilm på sociala medier. 

Det kommer även att anordnas seminarier/webbinarier. Exempelvis kommer den 16 maj, kl 14-15 att anordnas ett webbinarium om behovet av bättre statistik på skolområdet.

Planerade kampanjveckor

v20 Alla elever har rätt till en fungerande skolgång
v23 Personcentrerad och jämlik vård för alla
v26 Reformera rättshjälpssystemet
v34 Fler personer med funktionsnedsättning ska få ett arbete

Jämlik hälsa blir en av de fem viktigaste valfrågorna

Inför riksdagsvalet driver samverkansorganisationen Funktionsrätt Sverige rätten till jämlik hälsa. ”Målbilden är att jämlik hälsa blir en av de fem viktigaste väljarfrågorna under valet. Vi knyter an till jämlik hälsa i valarbetet och sammanlänkar begreppet med funktionsrätt, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande.

Funktionsrätt Sverige har skrivit en artikel om deras valarbete där de berättar mer om varför jämlik hälsa blir en viktig valfråga.

Klicka här för att läsa artikeln.

Remissvar – En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling

Funktionsrätt svarade i januari 2022 på Finansdepartementets promemoria En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling. I promemorian föreslogs en skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att beakta faktorer såsom miljö, djuromsorg och människors hälsa vid offentlig upphand­ling.

Läs Funktionsrätts svar på promemorian här.

Webinarium om socialförsäkringen

Den 9 mars 2021 sändes ett webbinarium om Socialförsäkringen i samband med att de lanserade sin idéskrift "En socialförsäkring utan trygghet". 

Seminarium ”En socialförsäkring på fallrepet – vad behöver göras nu?” kan du se nedan på YouTube.

Funktionsrätt Sverige ordnade en länskonferens den 19 maj 2021.

Konferensen gästades också av tre externa föreläsare; Anders Blanck, Anna Nergårdh och Lisbeth Löpare Johansson.

Föreläsningarna spelades in och kan nu ses på Funktionsrätt Sveriges Youtube-kanal.

Sidan redigerades senast: 2022-04-26