Regionala cancercentrum, RCC

Regionala cancercentrum samarbetar på nationell nivå för att tillsammans med regionerna skapa en mer jämlik cancervård i hela landet. Det finns sex cancercentum i Sverige, Mellansverige - Norr - Stockholm Gotland - Syd - Sydöst och Väst. Samverkansgruppen är rådgivande instans i cancerfrågor till SKR, Socialstyrelsen och Socialdepartementet.

RCC i samverkan

Regionala cancercentrum samarbetar på nationell nivå för att tillsammans med regionerna skapa en mer jämlik cancervård i hela landet.

Samverkansgruppen

RCCs nationella samarbete sker framförallt inom gruppen Regionala cancercentrum i samverkan. Samverkansgruppen bildades 2010 på uppdrag av regiondirektörerna och består av de sex RCC-cheferna samt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) cancersamordnare, som leder gruppens arbete.

RCC i samverkan ska tillsammans med regionerna genomföra nationella cancerstrategins intentioner, bland annat genom att skapa nationell samsyn och samordning av vårdprogram, kvalitetsregister och läkemedelsregimer.

Rådgivande funktion

Samverkansgruppen är rådgivande instans i cancerfrågor till SKR, Socialstyrelsen och Socialdepartementet och tar fram planer och underlag inom olika områden.

Nationella arbetsgrupper

RCC:s arbete bedrivs i hög grad i nationella arbetsgrupper. Det finns diagnosspecifika nationella vårdprogramgrupper och kvalitetsregistergrupper samt diagnosövergripande arbetsgrupper för till exempel prevention, cancerläkemedel och rehabilitering. Nationella arbetsgrupper består av minst sex regionala representanter och utses och leds av RCC i samverkan.

Nationell stödfunktion

Ett tiotal medarbetare vid SKR utgör en nationell stödfunktion som bistår RCC i samverkan. Stödfunktionen har till uppgift att säkerställa och underlätta nationell samverkan i all verksamhet inom RCC.

Våra uppdrag

Om våra uppdrag kan du läsa mer om på hemsidan RCC i samverkan.

På samma sidan kan du också läsa om Patientlagen, patientföreningar, mål och inriktning och mycket mer. 

Flera av ILCOs medlemmar representerar tarm- och urocancer i de olika regionernas RCC.

Nav för utvecklingen

Cancercentrum.se är ett nav på Internet för utvecklingen av den svenska cancervården. Här finns till exempel alla beslutade nationella vårdprogram på cancerområdet, rapporter om pågående nationella utvecklings- och forskningsprojekt och material kring arbetet med kvalitetsregister. Arbetet med att engagera patienter och närstående i vårdutvecklingen kommer också att beskrivas.

Nyheter från hela landet

Webbplatsen fungerar som ett slags "skyltfönster" för arbetet som bedrivs i de sex regionala cancercentrumen, med publicering av regionala nyheter och länkar till deras webbplatser och nyhetsbrev. 

Vill man engagera sig så finns det bland annat dessa två broschyrer att läsa. 

Vill du vara med och bidra till en bättre cancervård?    Så vill vi ha det!

Cancerstudier i Sverige – en databas med pågående kliniska studier

Cancerstudier i Sverige är en nationell databas med aktuella kliniska studier inom cancervården. I databasen finns endast studier med pågående rekrytering av patienter.
Covid-19-pandemin kan tillfälligt påverka inklusionen av patienter i studier.

Vem som helst får söka i databasen, även om den främst vänder sig till forskare och profession inom cancervården.

Patientmedverkan i en studie

En patient som önskar delta i en forskningsstudie måste oftast uppfylla specifika kriterier i enlighet med studiens syfte. Patienten ska därför alltid kontakta sin behandlande läkare för mer information om vad som krävs för att kunna delta i den aktuella studien.

Läs mer på sidan om Cancerstudier i Sverige

Delrapport om framskjuten cancervård diagnosår 2019-2020.

Regionala cancercentrum i samverkan har i december lämnat en delrapport om ovanstående ämne. Med tanke på covid-19 är det också en intressant läsning. Länken till rapporten hittar du här.

Informationsfilmer om strålbehandling och cytostatikabehandling

Cancerfonden har tillsammans med Regionalt cancercentrum väst och Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland tagit fram filmer om strålbehandling och cytostatikabehandling som vänder sig till patienter och närstående. Filmerna har även översatts till ett antal olika språk.

— Många människor tycker det är lättare att ta till sig information som bilder. Att få se hur till exempel en strålbehandlingsapparat ser ut och hur man ligger under den vid behandling gör att man får en känsla av att vara bättre förberedd inför sin egen behandling, säger Frida Smith forskningsledare på Regionalt cancercentrum väst. 

Filmerna är översatta till fem språk förutom svenska; arabiska, dari, engelska, persiska och somaliska. De kan användas på flera sätt. Filmerna kan till exempel lämnas som länk till patienter, de kan spelas på en TV i väntrummet eller visas för patient under ett besök. 

 

Se filmerna på Cancerfondens Youtubekanal:

Se filmerna på andra språk:

Nyhetsblad om tarmcancerscreening

RCC har tillsammans med Onkologi i Sverige tagit fram ett nyhetsblad om tarmcancerscreening. I det kan du bland annat läsa om hur införandet av allmän tarmcancerscreening gått i Region Skåne och Region Dalarna. Klicka här för att komma till nyhetsbladet.

Sidan redigerades senast: 2022-02-01