Remissvar

Remissvar är en viktig del av ILCO:s påverkansarbete riktat mot samhällsaktörer och politiker. Genom att svara på remisser som berör vår organisations och våra medlemmars intresseområden, såsom vård och omsorg och diagnosspecifika åtgärder, ser ILCO till att det tas hänsyn till våra medlemmars intressen när viktiga beslut fattas.

Funktionsrätt Sverige kommer att svara på remissen till SOU 2022:6 (Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga). 

Funktionsrätt sammanfattar remissen på följande sätt:
Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap har haft i upp-drag att göra en översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap samt lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera denna typ av händelser långsiktigt bör utvecklas.

Utredningen har tidigare lämnat delbetänkandena Hälso- och sjukvård i det civila försvaret och underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23) och En förstärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19).

I detta slutbetänkande redovisar utredningen förslag kring övriga delar av utredningens uppdrag som syftar till att stärka hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera allvarliga händelser i fredstid och under höjd beredskap.

Klicka här för att läsa mer om remissen och remissprocessen på Funktionsrätts hemsida.

Funktionsrätt Sverige har svarat på SOU 2021:7, en utredning som berör tillgänglighet vid röstning - såsom tillgänglighet i röstlokaler med mera. Ta del av deras remissvar här.

NHV: Avancerad bäckenkirurgi

Vårdområdet Avancerad bäckenkirurgi har genomlysts av dess sakkunniggrupp. Sakkunniggruppen har lämnat sitt förslag till nationell högspecialiserat vård (NHV) inom avancerad bäckenkirurgi, och förslaget har skickats ut på remiss. ILCO har svarat på remissen, och berör i vårt remissvar bland annat vikten av dietister och kuratorer för patientgruppen.

Läs vårt remissvar genom att klicka här
Läs förslaget från sakkunniggruppen här.

NVH: Vård vid tarmsvikt hos vuxna

Sakkunniggruppen för vårdområdet Tarmsvikt hos vuxna, har lämnat ett remissförslag till nationell högspecialiserad vård för denna patientgrupp. ILCO har svarat på remissen och menar bland annat att det skulle stärka kunskapen om både patientförekomst och patientbehov, om en utvald/frivilligpatient medverkar vid utbildning av läkarstuderande. Läs hela vårt remissvar här.

Läs hela remissförslaget från sakkunniggruppen här.

NVP: tjock- och ändtarmscancerscreening

ILCO har svarat på förslaget till det första nationella vårdprogrammet (NVP) för screening av tjock- och ändtarmscancer. Förslaget tar bland annat upp målet med screeningvårdprogrammet, effekter av screening och koloskopins roll i screeningprocessen.

ILCO svarar bland annat att effekterna av screening, såsom oro och ångest konstateras men utan att någon tar tag i det. Vi menar att detta inte kan lösas av tekniskt duktig personal och muntlig information. Vi anser därmed att det finnas någon funktion som liknar kontaktsjuksköterskans roll.

Läs förslaget samt ILCO:s hela remissvar genom att klicka på länkarna nedan.

Klicka här för att läsa förslaget till det första nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmsscreening.
Klicka här för att läsa ILCO:s remissvar.

NVP: Levercirros

Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård har lagt ut ett förslag för ett nationellt vårdprogram (NVP) för levercirros på remiss. ILCO har svarat på remissen och betonar bland annat vikten av tydlighet kring vem som ansvarar för patienten. Läs vårt remissvar här.

Läs det nationella vårdprogrammet för levercirros här.

PSV: Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård, har skrivit ett förslag om Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp (PSV) för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) hos vuxna. Vårdförloppet inleds vid misstanke om IBD hos vuxna som insjuknar första gången och avslutas efter uppföljningsbesöket ett år efter att diagnosen fastställts. Förslaget är ute på remiss och ILCO har besvarat det. I vårt svar tar vi bland annat upp att det behövs tydliggöras vilka behandlingsmöjligheter och komplikationsrisker som patienten behöver informeras om. Läs ILCO:s remissvar här.

Läs remissförslaget från Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård här.

SVF: tjock- och ändtarmscancer

Det standardiserade vårdförloppet (SVF) för tjock- och ändtarmscancer har reviderats av Den nationella vårdprogramgruppen för  tjock- och ändtarmscancer. ILCO har svarat på remissen och kommit med synpunkter.

Bland annat vill vi i ILCO understryka att förlängd ledtid aldrig får ha sin grund i att vården saknar resurser. Skulle detta ske anser vi att hela syftet med SVF förfelas eftersom patientperspektivet då försvinner. Läs hela vårt remissvar, såväl som remissen i sig, genom att klicka på länkarna nedan. 

Läs remissrundan om SVF för tjock- och ändtarmscancer här.
Läs ILCO:s remissvar här.

Sidan redigerades senast: 2023-01-02