Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF)s råd om tredje vaccindos

2021-09-14

Patienter med IBD i remission har generellt ingen riskökning för svår covid-19 (4). Patienter med svår aktiv IBD-sjukdom och kortisonbehandling tillhör dock en undergrupp som har riskökning för svårt förlopp av covid-19 (5).

Hittills under 2021 har större delen av Sveriges vuxna befolkning (cirka 70%) hunnit få två doser av
vaccin mot SARS-CoV-2. Patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) rekommenderades att
vaccinera sig på samma premisser som tarmfriska individer då inga varningssignaler för vaccination
framkommit och nyttan med vaccinet bedömdes vida överstiga eventuella risker (1,2).


Levertransplanterade patienter och patienter med avancerad leversjukdom bedömdes tillhöra en
riskgrupp och var prioriterade när vaccinationerna påbörjades (3).


Patienter med IBD i remission har generellt ingen riskökning för svår covid-19 (4). Patienter med svår
aktiv IBD-sjukdom och kortisonbehandling tillhör dock en undergrupp som har riskökning för svårt
förlopp av covid-19 (5). Hos patienter med levercirros föreligger en 2-3 gånger ökad risk för död vid
infektion med SARS-CoV-2. Riskökningen är störst hos patienter med annan komorbiditet och med
ökande ålder (6).


Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan 31 augusti en tredje dos vaccin till personer med
kraftigt nedsatt immunförsvar vid immunsuppressiv behandling (7). Hälso- och sjukvården ansvarar
för ordinationen av den extra dosen till berörda grupper. Rekommendationen gäller personer som är
18 år och äldre, från och med 1 september 2021.
Patienter med IBD och autoimmun hepatit som är välinställda på immunmoduleran

Läs hela nyheten från Svensk gastroenterologisk förening

Sidan redigerades senast: 2021-09-15