Kongressuttalande: Tillsammans för en jämlik hälsa

2021-05-21

Vi blir fler och fler! Tillsammans står vi starka och enade och siktar mot valet 2022 och att funktionsrätten får en given plats i debatterna. För funktionsrättsfrågorna är inte några särfrågor.

Så sent som 2017 var vi 38, nu är vi 49 medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige.

De är allas angelägenhet! De är viktiga för samhällsekonomin, för ett hållbart samhälle och – inte minst - de är rättigheter stadgade i FN:s Funktionsrättskonvention. Universell utformning av samhället är ett åtagande för Sverige, men det är också en investering för framtiden.

I juni 2018 beslutade riksdagen om ett övergripande nationellt folkhälsopolitiskt mål. Det är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Funktionsrättsrörelsens samlade kunskap, erfarenhet och medverkan i det arbetet är en förutsättning för att målet ska nås – på riktigt. Nedsatt psykisk hälsa och dålig tandhälsa är mer än dubbelt så vanligt bland personer med funktionsnedsättning än hos övrig befolkning. Det är vanligare med daglig rökning, riskabla alkoholvanor, fetma och stillasittande. Trots det saknas funktionsrättsperspektivet i folkhälsopolitiken.

Vid den förra kongressen för två år sedan beslutade vi att jämlik hälsa ska vara vårt prioriterade mål. Den diskriminering som personer med funktionsnedsättning erfar inom hälso- och sjukvården måste upphöra. Hälso- och sjukvård för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning måste vara tillgänglig och erbjudas i rimlig tid. Delaktigheten behöver öka, liksom stödet för att identifiera vårdbehov och för att upprätthålla en god hälsa. Personer med funktionsnedsättning har rätt att åtnjuta bästa möjliga hälsa och utan diskriminering på grund av funktionsnedsättning.

Läs hela kongressuttalandet från Funktionsrätt Sverige

Sidan redigerades senast: 2021-05-21