Omvårdnadsbidrag för barn

Omvårdnadsbidrag

Omvårdnadsbidrag kan du söka om du ger ett barn omvårdnad och tillsyn till följd av funktionsnedsättning i minst sex månader. Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som ditt barn behöver utöver vad som för vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning.

Vårdbidrag kan betalas ut från det barnet är nyfött till och med juni månad det år barnet fyller 19 år.

Om du har flera barn med funktionsnedsättning kan du som mest få ett helt omvårdnadsbidrag per barn. På så sätt kan du få bidrag även om varje barn för sig inte skulle ge rätt till omvårdnadsbidrag.

Båda föräldrarna kan ansöka om omvårdnadsbidrag.

Omvårdnadsbidraget är skattepliktigt.

Rätten till omvårdnadsbidrag omprövas i normalfallet vart annat år.

Ansökan görs på Försäkringskassan. Viktigt att tänka på är att det görs en individuell bedömning.

Bifoga ett läkarutlåtande som beskriver barnets funktionsnedsättning.

För mer information gå in på: www.forsakringskassan.se/

 

Merkostnadsersättning för barn

Du kan få merkostnadsersättning om ditt barn har en funktionsnedsättning som antas bestå minst sex månader.

Om du har flera barn med funktionsnedsättning kan du få som mest den högsta nivån per barn. Merkostnaderna måste uppgå till av Försäkringskassan godtagna kostnader 11 163 (2019) för att lägsta nivån skall kunna beviljas.

Ersättningen är skattefri och kan fördelas mellan föräldrarna. En ansökan vardera förälder. Speciella regler finns för blinda och gravt hörselskadade.

Ansökan görs till Försäkringskassan. Bifoga ett läkarutlåtande som beskriver barnets funktionsnedsättning och visar sambandandet mellan denna och merkostnaderna.

För mer information gå in på: www.forsakringskassan.se/

I ILCO finns föräldrar till barn med olika diagnoser. Om du har frågor om omvårdnadsbidrag och/eller merkostnadsersättning för barn, skriv några rader till info@ilco.nu så hjälper vårt kansli till att hitta en förälder som kan ta kontakt med dig.