Handisams sammanfattning

Det här är Handisams andra lägesbedömning och analys i förhållande till regeringens "En strategi för genomförande av funktionshinders¬politiken 2011-2016".
Uppföljningen visar att utvecklingen mot de beslutade inriktningsmålen och delmålen går för långsamt. De utpekade strategiska myndigheterna behöver kraftsamla för att målen ska kunna uppnås till år 2016. De måste genomföra fler insatser i en högre takt. Även kommuner, regioner och landsting behöver ha ett mer systematiskt och målinriktat arbete med tillgänglighet och delaktighet. Alla ansvariga aktörer behöver se till att de lagar och regler som finns, följs i större utsträckning.

Läs hela sammanfattningen (PDF-dokument, 10 kB)

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Capero Medical AB
M Care
B Braun
Ynolens